Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsesloven

Jeg har tavshedspligt. I henhold til gældende lovgivning slettes din persondata efter 5 år. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg ved, at jeg beskytter de oplysninger, du deler med mig.

Med EUs persondatalov General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en politik for beskyttelse af data.

Min databeskyttelsespolitik vil løbende blive opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset min måde at drive min praksis på.

 

Data ansvarshavende

Den dataansvarlig hos Froholdt Performance Coaching for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget fra dig:

 

Lisa L. Froholdt
Strandhuse 50
5700 Svendborg

 

CVR-nr.: 27398820
Telefon: 61351133
Mail: lisa.froholdt@marcore.dk

Behandling af dine personoplysninger

Jeg registrerer følgende oplysninger om dig

Navn
Firmanavn
Adresse, hvis det er relevant
E-mailadresse
Telefonnummer

 

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne

Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af mine coaching forløbs, workshops mv. sker, således at jeg kan sende dig information om arrangementet eller aftalen og faktura samt til internt overblik over deltagere.

 

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger

Når jeg anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig.

 

Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger.

Navn
Adresse, hvis det er relevant
E-mailadresse
Telefonnummer

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger jeg vægt på, hvor længe jeg har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, jeg gerne vil yde til dig som kunde eller klient, dels i forhold til lovgivningskravene.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på lisa.froholdt@marcore.dk.

 

Hvordan sikres dine personlige oplysninger?

Jeg har hos Froholdt Performance Coaching indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

 

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Froholdt Performance Coaching er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden. Der foretages løbende evaluering af de interne procedurer, således at dine personlige oplysninger opbevares sikkert.

Kontakt og klage

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan jeg anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte mig, således at jeg kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

 

Du kan kontakte den dataansvarlige på lisa.froholdt@marcore.dk.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Disse oplysninger er revideret og gældende d. 10 oktober, 2018

Følg med på Instagram